“සමාන බව සිතීමේ” නාමයෙන් පෙර පාසල් දරුවන්ට සමලිංගිකත්වය ඉගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතියක් යනුවෙන් 2018.03.27 වන දින මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි දැක්වූ අදහස්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම

  30-03-2018 මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි සභානායක, මහජන රාජ්‍ය සභාව, 544/ඒ, නාවල පාර, රාජගිරිය. ගරු කටයුතු ස්වාමීන් වහන්ස, “සමාන බව සිතීමේ” නාමයෙන් පෙර පාසල් දරුවන්ට සමලිංගිකත්වය ඉගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතියක් යනුවෙන් 2018.03.27 වන දින මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී ඔබවහන්සේ දැක්වූ අදහස්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම. ඊක්වල් ග්‍රවුන්ඩ් ආයතනය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත්වන සමරිසි, ද්විරිසි, සංක්‍රාන්ති සමාජභාවීය, අන්තර් ලිංගික හා තම ලිංගිකContinue reading “සමාන බව සිතීමේ” නාමයෙන් පෙර පාසල් දරුවන්ට සමලිංගිකත්වය ඉගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතියක් යනුවෙන් 2018.03.27 වන දින මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි දැක්වූ අදහස්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම

Celebrating International Women’s Day 2018

Breaking the barriers and rising above the cacophony of patriarchy and heteronormativity should be every woman’s mantra, whether young or old. While we celebrate the women of today that are shattering the glass ceilings, we need to give a thought to all those women who are bound and gagged by societal and cultural ‘norms’ indoctrinatedContinue reading Celebrating International Women’s Day 2018

Colombo PRIDE 2018 – Save the dates

Most of the dates are set for this years 14th edition of Colombo PRIDE! Please do keep checking this page from time to time for breaking news, updates on events and exciting happenings! Or, like our Facebook page – Colombo PRIDE 2018 and be informed of every event, every venue and other details! 4th June – Media Sensitising & conferenceContinue reading Colombo PRIDE 2018 – Save the dates

LGBT ප්‍රජාවට සිදුවන හිංසනයන්ට එරෙහිව නැගීසිටිමු

සමසෙනෙහස්, ද්වීසෙනෙහස්, සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී, අන්තර් ලිංගික හා තම අනන්යතාවය ප්‍රශ්නභාවී ප්‍රජාව බොහෝවිට තම නෑදෑ හිත මිතුරන්ගෙන්, සමකාලීනයන්ගෙන් සහ නීතිමය බලපෑම් හේතුවෙන් මානසිකව, ශාරීරිකව සහ කායිකව හිංසන හා පීඩනයන්ට ලක්වන අතර මෙම හිංසාකාරී අවස්ථාවන් විවිධ අයුරින් සිදුවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ LGBTIQ ප්‍රජාව සදහා නිශ්චිත ආරක්ෂාවක් නොමැති වීම හේතුවෙන් එවැනි තත්වයන් බොහෝවිට සමාජ ගැටළු ලෙස කතාවට ලක් නොවී යයි.  Continue reading LGBT ප්‍රජාවට සිදුවන හිංසනයන්ට එරෙහිව නැගීසිටිමු