ඔබ විසින් ලබා දෙනු ලබන මූල්‍යමය ආධාර අප සතුටින් භාරගන්නා අතර අපගේ අරමුණ කරා ලගාවීමට සහ ප්‍රජාවට සුරක්ෂිත වටපිටාවක් සැකසීමට එවැනි ආධාර උපකාර වනු ඇත.

Paypal හරහා මූල්‍යමය ආධාර
පහසුවෙන් සිදුකල හැක.

%d bloggers like this: