ළමා අයිතිවාසිකම් ප්‍රඥප්තිය හරහා නිර්අපරාධීකරණය සහ වෙනස්කොට නොසැලකීම පිලිබඳ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරයි.

EQUAL GROUND ආයතනය විසින්, ළමා අයිතිවාසිකම් ප්‍රඥප්තිය යටතේ රාජ්‍යයන්ට ඇති වගකීම් සමාලෝචනය කිරීමේ කමිටුව විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයට ඉදිරිපත් කර ඇති නිර්දේශ පිළිගනු ලැබේ. EQUAL GROUND ආයතනය විසින් 2017 වසරේදී පැවැත්වූ 77 වන ළමා අයිතිවාසිකම් ප්‍රඥප්තිය සමුළුවට ඉදිරිපත් කරන ලද තේමාත්මක වාර්තාව මත පදනම්ව, සමරිසි කාන්තා, සමරිසි පුරුෂ, ද්විරිසි, සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී සහ අන්තර්ලිංගික (LGBTI) ළමුන්ට එරෙහිව සිදුවන වෙනස්කොට සැලකීම් මැඩලීමContinue reading ළමා අයිතිවාසිකම් ප්‍රඥප්තිය හරහා නිර්අපරාධීකරණය සහ වෙනස්කොට නොසැලකීම පිලිබඳ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරයි.

LGBT ප්‍රජාවට සිදුවන හිංසනයන්ට එරෙහිව නැගීසිටිමු

සමසෙනෙහස්, ද්වීසෙනෙහස්, සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී, අන්තර් ලිංගික හා තම අනන්යතාවය ප්‍රශ්නභාවී ප්‍රජාව බොහෝවිට තම නෑදෑ හිත මිතුරන්ගෙන්, සමකාලීනයන්ගෙන් සහ නීතිමය බලපෑම් හේතුවෙන් මානසිකව, ශාරීරිකව සහ කායිකව හිංසන හා පීඩනයන්ට ලක්වන අතර මෙම හිංසාකාරී අවස්ථාවන් විවිධ අයුරින් සිදුවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ LGBTIQ ප්‍රජාව සදහා නිශ්චිත ආරක්ෂාවක් නොමැති වීම හේතුවෙන් එවැනි තත්වයන් බොහෝවිට සමාජ ගැටළු ලෙස කතාවට ලක් නොවී යයි.  Continue reading LGBT ප්‍රජාවට සිදුවන හිංසනයන්ට එරෙහිව නැගීසිටිමු

LGBT வன்முறைக்கு எதிராக நாம் எழுந்து நிற்க வேண்டும்

LGBT வன்முறை பற்றிய மெளனத்த்தை தகர்த்தல் வன்முறை வெவ்வேறு வடிவங்களிலும் சூழ்நிலைகளிலும் ஏற்படும்.LGBT சமூக மக்கள் பெரும்பாலும் அவர்களது குடும்பத்தினர், சகவாதிகள் மற்றும் அதிகாரத்திலுள்ள நபர்கள் மூலம் உணர்ச்சி உடல் மற்றும் பாலியல் துஷ்பிரயோகங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். இலங்கையில் உள்ள LGBTIQ சமுதாயத்திற்கு வெளிப்படையான பாதுகாப்பு இல்லாததால் இத்தகைய சூழ்நிலைகள் பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படாது காணப்படுகின்றது.   நீங்களோ அல்லது உங்களுக்கு தெரிந்த மற்றொரு நபரோ பாலியல் நடத்தை அல்லது பால் நிலை அடையாளத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வன்முறைக்கு உட்படுத்தபடிருப்பின் அல்லது பாதிக்கப்பட்டிருப்பின் எங்களுடன்Continue reading LGBT வன்முறைக்கு எதிராக நாம் எழுந்து நிற்க வேண்டும்