சர்வதேச மகளிர் தினத்தை கொண்டாடும் விதமாக

ஆணாதிக்கத்தின் அருவருப்பொலியையும்  எதிர்பாலினர் சார் கட்டாய பாலியல் நாட்டம் போன்ற தடைகளை உடைத்தெறிந்து அவற்றுக்கு மேலாக எழுந்து செயற்படல் ஒவ்வொரு பெண்ணினதும் சத்திய மந்திரமாக இருக்க வேண்டும், அவர்கள் இளம் வயதினராக இருந்தாலும் சரி அல்லாது பழைமையானோராயினும் சரி. கண்ணாடிக் கூரைகளை உடைத்தெழுந்து செயற்படும் இன்றைய பெண்களை நாம் கொண்டாடும் அதே வேளையில், சமூக மற்றும் காலாச்சார ‘விதிமுறைகள்‘ காரணத்தினால் ஆணாதிக்கம் மற்றும்  எதிர்பாலினர் சார் கட்டாய பாலியல் நாட்டம் போன்ற காரணிகளினால் பறப்பதற்கு ஆவலாயிருந்தும் தமதுContinue reading சர்வதேச மகளிர் தினத்தை கொண்டாடும் விதமாக