“සමාන බව සිතීමේ” නාමයෙන් පෙර පාසල් දරුවන්ට සමලිංගිකත්වය ඉගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතියක් යනුවෙන් 2018.03.27 වන දින මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි දැක්වූ අදහස්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම

  30-03-2018 මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි සභානායක, මහජන රාජ්‍ය සභාව, 544/ඒ, නාවල පාර, රාජගිරිය. ගරු කටයුතු ස්වාමීන් වහන්ස, “සමාන බව සිතීමේ” නාමයෙන් පෙර පාසල් දරුවන්ට සමලිංගිකත්වය ඉගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතියක් යනුවෙන් 2018.03.27 වන දින මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී ඔබවහන්සේ දැක්වූ අදහස්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම. ඊක්වල් ග්‍රවුන්ඩ් ආයතනය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත්වන සමරිසි, ද්විරිසි, සංක්‍රාන්ති සමාජභාවීය, අන්තර් ලිංගික හා තම ලිංගිකContinue reading “සමාන බව සිතීමේ” නාමයෙන් පෙර පාසල් දරුවන්ට සමලිංගිකත්වය ඉගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතියක් යනුවෙන් 2018.03.27 වන දින මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි දැක්වූ අදහස්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සැමරුම 2018

ඔබ තරුණ ස්ත්‍රියක් වුවද, වැඩිහිටි ස්ත්‍රියක් වුවද පුරුෂාධිපත්‍යයය මගින් ඇතිකර තිබෙන අශිෂ්ටත්වය අබිබවමින් ඉදිරියට යාමට හා විෂමතාවලට එරෙහිව නැඟීසිටීම සඳහා සෑම අවස්ථාවකදීම උත්සාහ කළ යුතුය. එහිදී අද දින මෙලෙස සමරනු ලබන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය මගින් එවැනි පුරුෂාධිපත්‍ය හා විෂමතාවාදී අදහස් හා සමාජීය අගයන් මගින් ඇති බැඳීම් හා වැට කඩොළු බිඳමින් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු සඵලකරගැනීම සඳහා ඉඩContinue reading ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සැමරුම 2018

சர்வதேச மகளிர் தினத்தை கொண்டாடும் விதமாக

ஆணாதிக்கத்தின் அருவருப்பொலியையும்  எதிர்பாலினர் சார் கட்டாய பாலியல் நாட்டம் போன்ற தடைகளை உடைத்தெறிந்து அவற்றுக்கு மேலாக எழுந்து செயற்படல் ஒவ்வொரு பெண்ணினதும் சத்திய மந்திரமாக இருக்க வேண்டும், அவர்கள் இளம் வயதினராக இருந்தாலும் சரி அல்லாது பழைமையானோராயினும் சரி. கண்ணாடிக் கூரைகளை உடைத்தெழுந்து செயற்படும் இன்றைய பெண்களை நாம் கொண்டாடும் அதே வேளையில், சமூக மற்றும் காலாச்சார ‘விதிமுறைகள்‘ காரணத்தினால் ஆணாதிக்கம் மற்றும்  எதிர்பாலினர் சார் கட்டாய பாலியல் நாட்டம் போன்ற காரணிகளினால் பறப்பதற்கு ஆவலாயிருந்தும் தமதுContinue reading சர்வதேச மகளிர் தினத்தை கொண்டாடும் விதமாக

Celebrating International Women’s Day 2018

Breaking the barriers and rising above the cacophony of patriarchy and heteronormativity should be every woman’s mantra, whether young or old. While we celebrate the women of today that are shattering the glass ceilings, we need to give a thought to all those women who are bound and gagged by societal and cultural ‘norms’ indoctrinatedContinue reading Celebrating International Women’s Day 2018