අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න

 

විද්‍යුත් තැපැල් මාර්ග –

විමසීම් සඳහා: equalground@gmail.com
මාධ්‍ය හා සන්නිවේදන අංශය: media@equalgroundsrilanka.com

 

දුරකථන මාර්ග –

ජාත්‍යන්තර අමතන්නන් සඳහා දුරකථන අංක: +94 11 4334278/ +94 11 2806184
දේශීය අමතන්නන් සඳහා දුරකථන අංක: 4334278 / 2806184
දුරකථන / ජාත්‍යන්තර අමතන්නන් සඳහා ෆැක්ස්: +94 11 2805704
දුරකථන / දේශීය අමතන්නන් සඳහා ෆැක්ස්: 2805704

 

කෙටි පණිවිඩයකින් අප අමතන්න –

%d bloggers like this: